Reklamacija

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija i načinu postupanja po primljenim reklamacijama.

Reklamacije na kupljene proizvode možete da izjavite u našoj prodavnici ili elektronskim putem na email adresu: office@tilaa.rs ili preko broja telefona: 064 854 2980. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda (kopija računa, slip i sl.), kao i garantni list ukoliko je reč o proizvodima sa garancijom.

Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je ona zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Više o uslovima kupovine proizvoda možete naći na veb sajtu: www.tilaa.rs u dokumentu pod nazivom: “USLOVI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA I KUPOVINE PROIZVODA”.

Vaša Tilaa